Informácie o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť FROMM SLOVAKIA, a.s. vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov z dôvodov oprávneného záujmu.

 1. Totožnosť a kontaktné údaje správcu
  • Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť FROMM SLOVAKIA, a.s., so sídlom Priemyselná 5885, 90101 Malacky, Slovenská republika, IČO: 36344842, zápis do obchodného registra: Sa/3660/B, Bratislava I (ďalej len „správca“).
  • Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Priemyselná 5885, 90101 Malacky, Slovenská republika, adresa elektronickej pošty sk@fromm-pack.com, telefón +421 34 772 3824.
  • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.
 2. Právny základ spracúvania osobných údajov
  • Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany v zmysle čl. 6 ods. 1 písm.b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie");
 3. Rozsah a účel spracúvania osobných údajov
  • Na základe Vášho súhlasu správca spracuváva tieto údaje: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo.
  • Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je oprávnený záujem správca alebo tretej strany na plnenie požiadavky subjektu na zaslanie ponuky, odpoveď na otázku alebo komentár článku, tovaru či služby.
  • Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.
 4. Doba uloženia osobných údajov
  • Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 3 roky.
 5. Ďalší príjemcovia osobných údajov
  • Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či služieb, a osoby zaisťujúce pre správcov technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, vrátane prevádzky softvéru a ukladania dát.
  • Správca nemá v úmysle predať Vaše osobné údaje do tretej zeme (do zeme mimo EU), alebo medzinárodnej organizácii.
 6. Zoznam ďalších príjemcov osobných údajov
  • Názov služby: Publikačná platforma aPilot

  • Typ služby: technické zaistenie prevádzky internetovej prezentácie
  • Sprostredkovateľ: Pilot, v.o.s., Šeránkova 311/4, CZ- 616 00 Brno, ČR, IČO: 25520270

 7. Práva subjektov údajov
  • Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
  • Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
  • Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.